Súťaže

Všeobecné podmienky súťaže 

Rozkliknite nadpis.

I. Úvod

Tieto všeobecné podmienky súťaže sa použijú pre súťaže vykonávané v rámci webového portálu www.dobrejablka.sk, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaže stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, popisujú práva a povinnosti súťažiacich a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

II. Organizátor súťaže

1. Organizátorom súťaže (ďalej len ako „súťaž“) je spoločnosť BONI FRUCTI, spol. s r.o., so sídlom Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 35 766 981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 19106/B (ďalej len ako „Organizátor“).

2. Organizátor vydáva tieto všeobecné podmienky súťaže (ďalej len ako „podmienky súťaže“).

3. Účelom súťaže je podpora a propagácia Organizátora a slúži na podporu predaja tovarov a služieb Organizátora.

III. Účastníci súťaže

  1.  Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky.
  2. Účasť na súťaži má dobrovoľný a bezodplatný charakter.
  3. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pracovnoprávnom vzťahu ( dohodári) k Organizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám (pestovateľské firmy, ktoré sú členmi Ovocinárskeho družstva Bonum, so sídlom Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 35 837 829, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 513/B). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto podmienok súťaže.
  4. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

IV. Pravidlá súťaže

1. Do súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:

  1. Prihlási sa do súťaže zadaním svojho mena, priezviska a e-mailovej adresy na stránke súťaže (www.dobrejablka.sk alebo www.bonifructi.sk ),
  2. Splní ďalšie dodatočné podmienky súťaže, ktoré sú uvedené v osobitných podmienkach súťaže, resp. na stránke www.dobrejablka.sk alebo www.bonifructi.sk  v príslušnej časti venujúcej sa súťaži,
  3. Do súťaže bude každý súťažiaci zaradený len jedenkrát.

2. Po prihlásení sa súťažiaceho do súťaže v zmysle bodu 1 písm. a) tohto článku sa jeho poskytnuté údaje uložia do excelovskej tabuľky. Ku každému zaregistrovanému súťažiacemu je pridelené poradové číslo.

3.  Výherné poradové číslo sa žrebuje tým spôsobom, že generátor náhodných čísiel vyžrebuje jedno náhodné poradové číslo. Výhercom sa stáva ten zaregistrovaný súťažiaci, ktorému bolo pridelené vyžrebované poradové číslo.

4. Organizátor vyžrebuje ďalšie poradové číslo tým istým spôsobom, ako je uvedené v bode 3. tohto článku. Súťažiaci, ktorému bolo pridelené vyžrebované poradové číslo, sa stáva náhradníkom.

V. Výhry

1. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.

2. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.

3. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.

4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.

5. Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor týmto oznamuje výhercovi, že zdaneniu podliehajú prijaté výhry v hodnote prevyšujúcej 350 € (v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení). V súlade s §8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení organizátor pri poskytnutí výhry oznámi výhercovi hodnotu výhry, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora súťaže.

VI. Spôsob odovzdávania výhier

1. Organizátor bude kontaktovať výhercu e-mailom alebo telefonicky (SMS). V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 5 dní od zverejnenia výsledkov súťaže výhercu (resp. výhercov) kontaktovať, tento stráca nárok na výhru a Organizátor kontaktuje náhradníka.

2. Ak nebude možné kontaktovať ani náhradníka do 5 dní, náhradník stráca nárok na výhru a súťaž sa končí bez určenia výhercu.

3. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 5 dní na požiadanie Organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry.

4. V prípade, že výherca neposkytne Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplní inú podmienku v zmysle týchto všeobecných podmienok súťaže, stráca nárok na výhru, prestáva byť výhercom a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto článku.

5. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, odoprie súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto všeobecných podmienok súťaže, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva náhradník, ak splní všetky podmienky podľa týchto všeobecných podmienok súťaže. Ak ani náhradník neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, odoprie súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto všeobecných podmienok súťaže, súťaž sa končí bez výhercu.

6. Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a Organizátorom.

VII. Ochrana osobných údajov

BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 35 766 981 (ďalej len „Spoločnosť„) je zodpovedným prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré poskytnete Spoločnosti.

Na vyššie uvedený účel bude Spoločnosť získavať Vaše meno a priezvisko, Vaše telefónne číslo, emailovú adresu a Vaše fotografie. Vaše osobné údaje budú získané priamo od Vás počas Vašej interakcie so Spoločnosťou.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie spomenutý účel je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Pre účely súťaže je však spracovanie osobných údajov nevyhnutné. V prípade odvolania alebo neposkytnutia súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním údajov alebo žiadosťou o ich vymazanie pred vyhodnotením súťaže, stráca takýto účastník oprávnenie zúčastniť sa súťaže.

Vaše osobné údaje budú uchované a spracovávané v rámci Európskej únie, pričom na základe Vami poskytnutých osobných údajov nebude vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s poskytovateľmi služieb pre Spoločnosť, ktorí zabezpečujú prípravu a organizáciu súťaže.

Zároveň môžu byť tieto osobné údaje zobrazované na internetovej stránke a sociálnych sieťach Spoločnosti a teda dostupné osobám s prístupom k týmto stránkam.

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania súťaže a jej vyhodnotenie. Pre účely propagácie výhercu budú údaje uchovávané a zobrazené na internetovej stránke a sociálnych sieťach Spoločnosti po dobu najviac 1 rok. Údaje budú vymazané okamžite po skončení účelu, na ktorý boli získané a Spoločnosť nebude mať žiaden právny základ na ich ďalšie uchovávanie.

 

VAŠE PRÁVA

Máte právo  požadovať prístup k Vašim osobných údajom, právo na ich opravu alebo právo na ich vymazanie. Ďalej máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, právo vzniesť námietky voči ich spracúvaniu, ako aj právo na prenos údajov. Vaše uvedené práva sú stanovené v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

V prípade ktorejkoľvek z vyššie uvedených žiadostí, pošlite prosím popis Vašich dotknutých osobných údajov a uveďte svoje meno ako dôkaz totožnosti na adresu dokupil@obrejablka.sk alebo kontaktujte našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov na mertus007@gmail.com. Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom môžeme požadovať dodatočný dôkaz totožnosti.

Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou alebo sa domnievate, že nespracovávame Vaše osobné údaje v súlade s príslušnou právnou úpravou, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

VIII. Osobitné ustanovenia

1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

2. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť.

3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.

5. Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

6. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom, resp. obmedzenom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

7. Všetky spory vznikajúce pri výkone povinností spojených so súťažou budú predložené na riešenie príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky súťaže sú uložené u Organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto všeobecných podmienok súťaže u Organizátora. Tieto všeobecné podmienky súťaže sú platné od 03.10.2016.

Pravidlá súťaže Adventný kalendár na facebookovej stránke Boni Fructi

1. Organizátorom súťaže je Boni Fructi, spol. s r.o. so sídlom Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Boni Fructi“).

2. Súťaž prebieha v termíne od 1.12.2020 do 23.12.2020

3. Súťaží sa o výhru: vianočný ovocný balíček od Boni Fructi

4. Súťaž prebieha na facebookovej stránke Boni Fructi. Každý deň v počas trvania súťaže bude formou postu zadaná otázka, resp. úloha. Správnu odpoveď súťažiaci napíšu do komentáru pod konkrétny príspevok s otázkou. Výhercom súťaže sa môže stať súťažiaci, ktorý sa zapojil aspoň 1x zapojil do súťaže aspoň a jeho odpoveď na konkrétnu otázku bola správna.

5. Žrebovanie výhercu sa uskutoční 23.12.2020. Bude náhodne vyžrebovaný spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí správne odpovedali na otázky.

6. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku a má aktívny facebookový profil. Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. Organizátor súťaže má výlučné právo posúdiť splnenie týchto podmienok osobitne u každého súťažiaceho.

7. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane.

8. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 6. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom správy na Facebooku a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.

9. Výhru si výherca môže vyzdvihnúť osobne, resp. iným spôsobom po dohode s organizátorom. Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 30 dní od vyžrebovania výhercu, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 8. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

10. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.

11. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na facebookovej stránke Boni Fructi v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku.

12. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

13. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

15. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.

16. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Súťažiaci zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

17. Od 20.12.2020 do 23.12.2020 súťažíme zároveň o špeciálnu Evelina cenu – 17artón jabĺk Evelina, 100% šťavu z Eveliny a tašku Evelina. Ak sa zapojíte do súťaže v tomto termíne budete zaradený do oboch súťaží naraz.

viď. https://www.facebook.com/bonifructi

V Dunajskej Lužnej, dňa 01.12.2020

SÚŤAŽ O DOBRÉ JAHODY

Kliknite na nadpis, zaregistrujte sa, odpovedzte na jednoduchú otázku a ste v hre.

Výhra  DOBRÉ JAHODY v hmotnoti 10 percent vaśej váhy

SÚŤAŽ SKONĆILA!!!!  Viac…

SÚŤAŽ O KIKU® CYKLISTICKÚ VÝSTROJ

Kliknite na nadpis, zaregistrujte sa, odpovedzte na jednoduchú otázku a ste v hre.

1. cena: KIKU® cyklistické tričko

2. cena: KIKU® Buff (nákrčník)

3. cena: KIKU® cyklistická fľaša.

Trvanie súťaže je od 1.11. 2018 do 31.12.2018.

SÚŤAŽ SKONČILA!!!!

Viac…

Evelina® – Súťaž o lístky na koncert Zuzany Smatanovej ECHO TOUR a iné ceny

Kliknite na nadpis, zaregistrujte sa, odpovedzte na jednoduché otázky a ste v hre.

12 koncertov, 12 miest, 13 zlosovaní

  1. cena: 2 x vstupenka na koncert Zuzany Smatanovej vo „Vašom meste“
  2. cena: vlastnoručne podpísané CD Zuzany Smatanovej
  3. cena: kartón jabĺk Evelina®

Trvanie súťaže je od 6.10. do 19.11.2018

SÚŤAŽ SKONČILA!!!!

Viac…